Algemene informatie

Verwijzing en vergoeding

Psychologiepraktijk Nicole Molenaar verleent zorg binnen de Jeugd-GGZ (J-GGZ). Hieronder valt iedereen met een lichte tot matige psychische aandoening. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van een erkende verwijzer. Veelal zal dit uw huisarts zijn, maar ook de jeugdarts, de medisch specialist, of het sociaal wijkteam uit uw gemeente kan verwijzen naar de J-GGZ. Daarbij dient in de verwijsbrief te staan dat er (een vermoeden van) een DSM-V stoornis is vastgesteld.

Psychologische zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar valt sinds 1 januari 2015 onder de Jeugdwet en wordt vergoed door de gemeente waarin uw kind staat ingeschreven.  De praktijk heeft contracten afgesloten met diverse gemeenten in de regio Rivierenland (o.a. Culemborg, West Betuwe, Buren, Tiel en Neerijnen) en in de regio Lekstroom (o.a. Leerdam, Vianen, Everdingen, IJsselstein, Nieuwegein en Houten).  Staat uw gemeente hier niet bij, vraag uw psycholoog.

Met een juiste verwijzing wordt de psychologische zorg in zijn geheel vergoed. Binnen de jeugdzorg geldt geen eigen bijdrage en geen eigen risico. De rekening wordt via de praktijk gedeclareerd bij uw gemeente conform te geldende afspraken.

Behandelingen vallend binnen de J-GGZ worden maandelijks per consult gedeclareerd. Vergoeding hangt af van de ernst van de problematiek. Na het intakegesprek zal uw behandelaar u informeren over het vervolg, de behandeling en welke zorgzwaarte van toepassing zal zijn. Eén heel consult duurt totaal 60 minuten en is opgebouwd uit 45 minuten contacttijd en 15 minuten rapportage- & administratietijd.

Wanneer er geen sprake is van een DSM-V geclassificeerde diagnose of stoornis, bieden we de mogelijkheid tot niet vergoede zorg. Hiervoor ontvangt u een factuur. Wanneer u aanvullend verzekerd bent, bestaat er in sommige situaties de mogelijkheid om toch een deel van deze behandelkosten vergoed te krijgen. Wij adviseren u om uw polisvoorwaarden na te kijken of hierover contact op te nemen met uw verzekeraar. Contante betalingen zijn helaas niet mogelijk.

Tijdens het intakegesprek ontvangt u de Voorwaarden van de praktijk. Naast algemene informatie wordt hier nader ingegaan op privacy & geheimhoudingsplicht en eventueel van toepassing zijnde betalingsvoorwaarden. 

 

Verhindering

Het spreekt voor zich dat vanwege verhindering een afspraak geannuleerd kan worden. Indien een afspraak meer dan een werkdag van 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, worden geen kosten in rekening gebracht. Dit kan zowel telefonisch als via e-mail. Kijk onder ‘Contact en locatie’ voor deze gegevens.

Bij het niet-annulering of bij annulering binnen een werkdag van 24 uur voorafgaand de afspraak behoudt de psycholoog zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen wanneer geen andere cliënten konden worden behandeld of andere gehonoreerde werkzaamheden konden worden verricht. Hierbij wordt naar redelijkheid een percentage  van het bedrag van de voorgenomen behandeling gehanteerd. Deze kosten kunnen niet bij uw gemeente of uw verzekeraar worden gedeclareerd.

 

Beroepscode

Leden van het NIP en psychologen geregistreerd bij het SKJ zijn gebonden aan een beroepscode. Deze code heeft onder andere tot doel de belangen van cliënten in het contact met de psycholoog zo goed mogelijk te waarborgen. In de code zijn zaken als vertrouwelijkheid, dossiervorming en rapportering nader geregeld.

 

Privacy en dossiervorming

Alles wat besproken en gedeeld wordt tussen u en uw zorgverlener is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld. Zonder uw toestemming wordt aan niemand informatie verstrekt. Samenwerking tussen psycholoog en huisarts is belangrijk. Echter alleen met uw toestemming zal uw huisarts geïnformeerd worden over het verloop van de behandeling. Ook indien er behoefte bestaat om informatie op te vragen bij anderen dan uw huisarts, bijvoorbeeld een voorgaande hulpverlener, wordt altijd uw toestemming gevraagd. Tijdens het intakegesprek krijgt u de Privacyverklaring overhandigd. In deze verklaring wordt nader ingegaan op een goede borging van uw privacy en persoonsgegevens aansluitend de Algemene Verordering Gegegevensbescherming (AVG). Deze website maakt overigens geen gebruik van cookies, trackers of andere middelen waarmee uw internetgedrag gevolgd kan worden.

Voor het leveren van zorg aan kinderen en jongeren gelden specifieke wettelijke rechten. Kinderen tot 12 jaar mogen niet zelf beslissen. De zorgverlener informeert dan de ouder(s) / verzorger(s). Voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar geldt dit ook, maar  de jongere zelf zal ook akkoord moeten gaan. Op verzoek van de jongere kan de zorgverlener besluiten de ouder(s) / verzorger(s) slechts ten dele te betrekken in het verloop van de behandeling. De zorgverlener zal echter in alle gevallen blijven proberen de ouders erbij te betrekken. Voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 18 jaar geldt dat zij – als het de gezondheidszorg betreft – zelfstandig kunnen handelen. Informatie wordt direct tussen de jongere en zorgverlener gedeeld. In overleg met de jongere kunnen ook de ouder(s) / verzorger(s) worden geïnformeerd. 

In de situatie dat ouders gescheiden zijn met gedeeld ouderlijk gezag, is toestemming van beiden ouders nodig. Oudergesprekken worden waar mogelijk gezamenlijk gevoerd.

De psycholoog kan in enkele gevallen informatie uit cliëntendossiers gebruiken om daarmee de kwaliteit van de praktijk te borgen. Indien het door de psycholoog van belang wordt geacht, wordt tijdens intervisiebijeenkomsten met collega psychologen, de problematiek van cliënten als casus besproken en/of overlegd. Dit gebeurt volledig geanonimiseerd, zodat de privacy van de cliënt gewaarborgd blijft. Ook kunnen enkele gegevens, zoals leeftijd, geslacht en soort problematiek, uit de cliëntendossiers gebruikt worden ten behoeve van statistische doeleinden.

Het gebruik van e-mail is niet altijd veilig als het gaat om privacy. Geadviseerd wordt om terughoudend te zijn met het verspreiden van privacy gevoelige cliëntinformatie via e-mail.

Cliëntendossiers worden tijdens de behandeling als papieren dossier gearchiveerd en/of digitaal opgeslagen en met wachtwoorden beveiligd. Digitale kopieën zijn versleuteld en beveiligd. Na beëindiging van de zorgverlening aan cliënt wordt het betreffende dossier nog 15 jaar gearchiveerd. Deze termijn is wettelijk bepaald, gerekend vanaf het kalenderjaar van afsluiting. Na deze periode wordt het dossier met daarvoor bestemde middelen vernietigd.

 

Ontevreden?

Waar mensen met elkaar werken kunnen ook misverstanden ontstaan. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden over de behandeling.
Als u vragen of klachten heeft dan kunt u deze met uw psycholoog in alle openheid bespreken zodat naar een oplossing gewerkt kan worden.  Mocht u hier niet tevreden over zijn, kunt u contact opnemen met het SKJ.