Werkwijze

Het intakegesprek

Iedere nieuwe aanmelding begint met een zogenaamd intakegesprek. Dit gesprek duurt ongeveer een uur. Kinderen tot en met 12 jaar zijn hierbij niet aanwezig. Kinderen boven de 12 jaar kunnen wel bij het intakegesprek aanwezig zijn. In dit gesprek wordt gevraagd uw zorgen uiteen te zetten met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind, de problemen waar u tegenaan loopt, hoe u dit ervaart en wat u anders zou willen.

Zo nodig wordt ook gebruik gemaakt van vragenlijsten om een beter beeld te krijgen van de klachten van uw kind en uw manier van omgaan hiermee. Ook wordt er achtergrond informatie gevraagd om een en ander beter te kunnen plaatsen. Op basis van het intakegesprek wordt samen met u bepaald welke vervolgstappen nodig zijn.

 

Psychologisch onderzoek

Indien nodig kan de psycholoog onderzoek uitvoeren. Hierbij kunnen diverse onderzoeksmiddelen worden gehanteerd, zoals:

  - Intelligentie- of capaciteitenonderzoek naar de vermogens van het kind;
  - Ontwikkelingsonderzoek naar het niveau van ontwikkeling van het kind ten opzichte van leeftijdsgenoten;
  - Sociaal-emotioneel onderzoek gericht op de interactie tussen kind en groep;
  - Neuropsychologisch onderzoek gericht op aandacht en concentratie;
  - Observatie in de praktijk, thuis en/of op school.

 

De resultaten van het onderzoek worden in een verslag verwoord. Het hierin geformuleerde advies bespreekt de psycholoog met u. En als het nodig is om anderen, zoals de leerkracht, in dit advies te betrekken, vindt hiermee overleg plaats.

Indien uit het onderzoek naar voren komt dat begeleiding, behandeling of doorverwijzing nodig is, wordt in samenspraak met u hier invulling aan gegeven.

 

Behandeling

Samen met de psycholoog bepaalt u het doel van de behandeling. Globaal gesproken is de behandeling gericht op het bepalen wat er zou moeten veranderen om het leven van uw kind kwalitatief beter of rijker te maken. De psycholoog stelt een werkwijze voor die daarop aansluit. Er worden vaak ook afspraken gemaakt over wat er van u verwacht wordt voor de duur van het behandelingstraject. Het behandelplan wordt in samenspraak met u opgesteld en indien u hiermee akkoord gaat, wordt de behandeling gestart.

Er zijn verschillende soorten van behandeling mogelijk zoals ouderbegeleiding, individuele behandeling of speltherapie. Een behandelplan kan uit diverse oefeningen en therapieën bestaan. Uitgangspunt bij de behandeling is om het kind te leren omgaan met zijn of haar specifieke mogelijkheden met als doel grip te krijgen op zichzelf en de omgeving, zelfvertrouwen te krijgen, en te leren omgaan met de eigen beperkingen en problemen.

Er wordt ook gebruik gemaakt van geprotocolleerde behandelingen, cognitieve gedragstherapeutische technieken en oplossingsgerichte therapie.

Hoeveel gesprekken er nodig zijn, hangt af van uw hulpvraag en wat u wilt bereiken (meestal tussen 5 en 10 gesprekken). Tussentijds wordt met u geëvalueerd of het doel of de aanpak van de behandeling bijgesteld moet worden, of dat u andere wensen heeft ten aanzien van de behandeling.

 

Ouderbegeleiding

Afhankelijk van de behoefte wordt samen met de ouder(s)/verzorger(s) gezocht naar een goede afstemming van hun handelen op het veranderende gedrag van hun kind.